Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg

Brak Wyników wyszukiwania.

Na azymut marsz! Fizyka i geografia w terenie. warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2016-08-27 09:00:00

Brak Wyników wyszukiwania.

Brak Wyników wyszukiwania.

Brak Wyników wyszukiwania.

Brak Wyników wyszukiwania.

Brak Wyników wyszukiwania.

Brak Wyników wyszukiwania.

Aktualności PCEN

  • Aktualności PCEN
  • Rzeszów
  • Krosno
  • Przemyśl
  • Tarnobrzeg

Uncategorised

Utworzono: 16 styczeń 2012 Kategoria: Uncategorised
Drukuj

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki organizowanym w PCEN O/Krosno. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt. Spotkanie organizacyjne 11 lutego 2012 r. o godzinie 9.00

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie O/Krosno
ul. Grodzka 45b
38-400 Krosno

tel. 0134320057
fax 0134363062
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Utworzono: 02 kwiecień 2012 Kategoria: Uncategorised
Drukuj

wielkanoc-2012

 
Utworzono: 07 sierpień 2012 Kategoria: Uncategorised
Drukuj

Nowe ustawy od stycznia 2012 roku:

ü  Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 nr 240, poz. 1429).

ü  Ustawa z 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w toku procesu legislacyjnego).

ü  Obwieszczenie z 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 82). Sejm RP 27 stycznia przyjął ustawę, która odroczyła obowiązek szkolny dla 6-latków do 1 września 2014 r. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 r., na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Jednocześnie zniesiono kompetencje dyrektora szkoły do odmowy przyjęcia dziecka. W przypadku gdy do dyrektora szkoły wpłynie wniosek rodziców, obowiązkiem dyrektora jest przyjąć dziecko do szkoły.

ü  Ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 176).

ü  Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).

ü  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124).

ü  Ustawa z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 118).

ü  Ustawa z 2 marca 2012r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012r. poz.354)

ü  Ustawa z 2 marca 2012r. budżetowa na rok 2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 273)

 

Nowe rozporządzenia od stycznia 2012 roku:

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU 2011 nr 252, poz. 1518).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU 2011 nr 252, poz. 1514).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU 2011 nr 251, poz. 1509).

ü  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (DzU 2011 nr 248, poz. 1480).

ü  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (DzU 2011 nr 246, poz. 1470).

ü  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU 2011 nr 243, poz. 1444).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (DzU 2011 nr 239, poz. 1428).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania (DzU 2011 nr 239, poz. 1427).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (DzU 2011 nr 237, poz. 1412).

ü  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (DzU 2011 nr 233, poz. 1384).

ü  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (DzU 2011 nr 233, poz. 1383).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU 2011 nr 298, poz. 1769).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (DzU 2011 nr 296, poz. 1756).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (DzU 2011 nr 296, poz. 1755).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2011 nr 296, poz. 1754).
W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia lub ostatni piątek kwietnia, z tym że w przypadku, gdy najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia kończą się w dniu poprzedzającym ten dzień. Jeżeli zaś dzień 2 stycznia wypada w piątek, to zajęcia kończą się w drugi piątek po dniu 1 stycznia.

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DzU 2011 nr 293, poz. 1726).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (DzU 2011 nr 292, poz. 1721).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (DzU 2011 nr 288, poz. 1693).

ü  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU 2011 nr 282, poz. 1650).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego (DzU 2011 nr 276, poz. 1632).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU 2011 nr 254, poz. 1526).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU 2011 nr 254, poz. 1525).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

ü  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2012 r., poz. 85).

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach (Dz. U. z 2012 r., poz., 110).

ü  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 78).

ü  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 74).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7).

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 228).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 205).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204).

ü  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2012 r. poz. 196).

ü  Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 190).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 188).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (Dz. U. z 2012 r. poz. 185).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. poz. 174).

ü  Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 157).

ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 132).

ü  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z 5 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. z 2012 r. poz. 126).

ü  Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie z 19 stycznia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 121).

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2012r. poz. 334)

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 marca 2012r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO (Dz. U. z 2012r. poz. 321)

ü  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 marca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2012r. poz. 315)

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotycząc wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012r. poz.300)

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 262)

 

Opracowanie

Konsultant ds. prawa oświatowego

Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz

 

Strona 1 z 4

<< start < poprz. 1 2 3 4 nast. > koniec >>

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kwartalnik Edukacyjny

ke-pcen-pl

Nauczyciel i Szkoła

n-i-sz

Biblioteczka Nauczyciela

biblioteczka-nauczyciela

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna

11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

pcen-facebook-b